Obchodní podmínky

1 .VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Minimální doba půjčení jsou 3 dny.
 • Řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení 2 roky.
 • Požadujeme předložení 2 dokladů (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas). U firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
 • Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).
 • Půjčování obytných vozů je možné jen do států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a do zemí kde platí havarijní pojištění vozidla.
 • Havarijní pojištění vozidla s 10% spoluúčastí nájemce.
 • U půjčeného vozu je zákaz veškerých úprav (polepování, vrtání, šroubování a demontování částí).
 • Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.
 • Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.
 • Zákaz kouření.

2. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ OBYTNÉHO VOZU:

 • Vůz se předává první den půjčení od 9.00 - 17.00 hod. a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase. (Po dohodě lze domluvit i jinak).
 • Vůz předáváme s plnou nádrží, uklizený a vyčištěný. V tomto samém stavu se vůz vrací. Při znečištění může být vyčištění zpoplatněno. Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (usnadnění prohlédnutí případného mechanického poškození auta zvenku).
 • Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje.
 • Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč.
 • Předání vozu a seznámení s užíváním trvá cca kolem 30 minut. Je potřeba s touto dobou počítat jak při přebírání vozu, tak i při vrácení vozu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Každá potvrzená objednávka je závazná (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dle našich obchodních podmínek.
 • Po rezervaci obdrží nájemce poštou nebo emailem zálohovou fakturu a smlouvu, kterou podepsanou pošle zpět pronajímateli.
 • Rezervace obytného vozu na daný termín platí 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena zálohová faktura ve výši 1/3 z celkové ceny pronájmu obytného vozu, která slouží jako blokace termínu zapůjčení.
 • Doplatek zbylé částky za pronájem by měl být uhrazen nejpozději 30 dnů před zapůjčením obytného vozu. Při rezervaci kratší než 30 dní nejdéle 1den před dnem převzetí vozu nebo dle domluvy.
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500 Kč (toaletní papír, plynové lahve, tablety do WC).
 • Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 25 000 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození vozu, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody zaviněné zákazníkem (nájemcem) atd.

4. POJIŠTĚNÍ VOZU:

 • Vůz je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%, min. však 10 000 Kč.
 • Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce.
 • Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

5. NEHODY A PORUCHY:

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu pronajímateli.
 • Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události nevzniká nájemci nárok na náhradní vozidlo.

6. SANKCE:

 • Za ztrátu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky, karty od pojištění účtujeme pokutu 5.000,- Kč
 • Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10.000,- Kč.
 • V případě vrácení hrubě znečištěného vozu jak interiéru či exteriéru účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč.
 • Za opožděné vrácení automobilu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.
 • Sankce budou strženy z kauce.

7. STORNO POPLATKY:

 • Při odstoupení od smlouvy:
 • Od objednávky - 62 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 20% z celkové částky nájemného.
 • 61 - 31 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 30% z celkové částky nájemného.
 • 30 - 21 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 50% z celkové částky nájemného.
 • 20 - 10 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 80% z celkové částky nájemného.
 • 9 a méně dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 100% z celkové částky nájemného