Obchodní podmínky-karavan

1 .VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Minimální doba půjčení jsou 3 dny.
 • ŘP sk. B do celk. hmotnosti soupravy 3,5t (součet nejvyšších technicky přípustných hmotností auta + přívěsu), v případě rozšíření ŘP o sk. B96 do 4,2t, praxe v řízení 2 roky.
 • Požadujeme předložení 2 dokladů (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas). U firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
 • Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).
 • Půjčování karavanu je možné jen do států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a do zemí kde platí havarijní pojištění vozidla.
 • Havarijní pojištění vozidla s 10% spoluúčastí nájemce.
 • U půjčeného karavanu je zákaz veškerých úprav (polepování, vrtání, šroubování a demontování částí).
 • Škody na karavanu, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.
 • Při předčasném ukončení pronájmu karavanu se nájemné nevrací.
 • Zákaz kouření.

2. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ KARAVANU:

 • Karavan se předává první den půjčení od 9.00 - 17.00 hod. a vrací se poslední den půjčení ve stejném čase. (Po dohodě lze domluvit i jinak).
 • Karavan předáváme uklizený a vyčištěný. V tomto samém stavu se karavan vrací. Při znečištění může být vyčištění zpoplatněno. Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (usnadnění prohlédnutí případného mechanického poškození auta zvenku).
 • Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje.
 • Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vracením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč.
 • Předání karavanu a seznámení s užíváním trvá cca kolem 30 minut. Je potřeba s touto dobou počítat jak při přebírání karavanu, tak i při vrácení karavanu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Každá potvrzená objednávka je závazná (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dle našich obchodních podmínek.
 • Po rezervaci obdrží nájemce poštou nebo emailem zálohovou fakturu a smlouvu, kterou podepsanou pošle zpět pronajímateli.
 • Rezervace karavanu na daný termín platí 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena zálohová faktura ve výši 1/3 z celkové ceny pronájmu karavanu, která slouží jako blokace termínu zapůjčení.
 • Doplatek zbylé částky za pronájem by měl být uhrazen nejpozději 30 dnů před zapůjčením karavanu. Při rezervaci kratší než 30 dní nejdéle 1den před dnem převzetí karavanu nebo dle domluvy.
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500 Kč (toaletní papír, plynové lahve, tablety do WC).
 • Při předání karavanu požadujeme vratnou kauci 15 000 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, poškození karavanu, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění v případě nehody zaviněné zákazníkem (nájemcem) atd.

4. POJIŠTĚNÍ VOZU:

 • Karavan je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%, min. však 10 000 Kč.
 • Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce.
 • Při poškození nebo ztrátě příslušenství karavanu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř karavanu. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

5. NEHODY A PORUCHY:

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu pronajímateli.
 • Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do karavanu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • V případě nehody, poruchy či jiné nepředvídatelné události nevzniká nájemci nárok na náhradní karavan.

6. SANKCE:

 • Za ztrátu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky, karty od pojištění účtujeme pokutu 5.000,- Kč
 • V případě vrácení hrubě znečištěného karavanu jak interiéru či exteriéru účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč.
 • Za opožděné vrácení karavanu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy.
 • Sankce budou strženy z kauce.

7. STORNO POPLATKY:

 • Při odstoupení od smlouvy:
 • Od objednávky - 62 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 20% z celkové částky nájemného.
 • 61 - 31 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 30% z celkové částky nájemného.
 • 30 - 21 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 50% z celkové částky nájemného.
 • 20 - 10 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 80% z celkové částky nájemného.
 • 9 a méně dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu 100% z celkové částky nájemného.